Kolekcja: Archiwum Stansława Biegańskiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiStanisław Biegański (1894-1994; pułkownik dyplomowany). Legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie został zastępcą pełnomocnika MSZ do Spraw Repartiacji, następnie w latach 1923 - 1925 był wychowawcą w Korpusie Kadetów, w latach 1925 - 1926 dowódcą batalionu w 2 pp. Legionów, a w latach 1927 - 1929 słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej, po której ukończeniu został zastępcą, później dowódcą 7 pp. Legionów, a w latach 1935 - 1939 dowódcą 31 p. Strzelców Kaniowskich w Sieradzu. Pod koniec sierpnia 1939 r. mianowano go oficerem łącznikowym Naczelnego Dowództwa z MSZ. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostaje się do Francji gdzie prowadzi szkolenie polskiej kadry oficerskiej. Pracę tę kontynuuje w Anglii do 1942 r., a następnie zostaje przeniesiony do ZSRR gdzie zostaje zastępcą komendanta Centrum Wyszkolenia Armii pełniąc tę funkcję także na Środkowym Wschodzie i płd. Włoszech (pod koniec tego okresu został komendantem) - aż do sierpnia 1944 r. kiedy to zostaje kierownikiem Komisji Doświadczeń Wojennych, kontynuując tę pracę także w Wielkiej Brytanii. Po wojnie osiadł w Londynie. Był honorowym członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, honorowym członkiem Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Był także prof. Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. 
Zawartość kolekcji1.Życiorys, życzenia, klepsydry - 1989-1994;
2. Odbitki recenzji, notatki, teksty przemówień, artykuły, dzieje Polski w latch 1864-1873 - 1952-1994;
3. Korespondencja - 1952-1993;
4. Notatki, wycinki prasowe, rękopisy artykułów;
5. Przegląd Informacyjny Wydz. Studiów O/ III Sztabu Naczelnego Wodza – charakterystyka współczesnej sztuki wojennej, nowości w artylerii wg prasy amerykańskiej - 1943-44, 1953 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 364; metry bieżące: 3.5 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-016-001 Życiorysy, zestawienie prac Stanisława Biegańskiego. pol.
2 709-016-002 Wizytówka i kserokopie fotografii Stanisława Biegańskiego. pol.
3 709-016-003 Zeszyty polowe z zapisem czynności służbowych Stanisława Biegańskiego. pol.
4 709-016-004 Wykaz uposażenia oficerów Komendy Centrum Wyszkolenia Armii za miesiąc styczeń 1943. pol.
5 709-016-005 Dyplomy gratulacyjne, listy z życzeniami dla Stanisława Biegańskiego. pol.
6 709-016-006 Nekrologi, kondolencje i testament Stanisława Biegańskiego. pol.
7 709-016-007 Polska historia wojskowa przed i po pierwszej wojnie światowej. pol.
8 709-016-008 Plany działań wojennych Polski i Rosji Sowieckiej na przełomie 1918/1919. pol.
9 709-016-009 Polska historia wojskowa przed i po pierwszej wojnie światowej. pol.
10 709-016-010 Dorobek historyczny emigracji polskiej na zachodzie Europy. pol.
11 709-016-011 Przemiany w Polsce na polu filozofii. pol.
12 709-016-012 Organizacja naczelnych włądz zbrojnych w okresie 1936-1946. pol.
13 709-016-013 Metody badania historycznego w Rosji sowieckiej. pol.
14 709-016-014 Historische Materialen und Quellen herausgegeben von der Polnischen Emigration nach dem II Weltkrige. niem.
15 709-016-015 Plany wojenne związane z polskim wysiłkiem w rejonie Morza Śródziemnego. pol.
16 709-016-016 Przebieg konferencji od Waszyngtonu do Teheranu. pol.
17 709-016-017 Solidarność w Polsce 1976-1990. pol.
18 709-016-018 Główne tematy i zagadnienia polityki zagranicznej i obrony państwa w okresie dwudziestolecia i II wojny światowej. pol.
19 709-016-019 Idea państwowości w ruchu niepodległościowym przed wybuchem I wojny światowej. pol.
20 709-016-020 Poglądy Piłsudskiego i Lenina na stosunki wzajemne Polski i Rosji. pol.
21 709-016-021 Zagadnienia Polski i Ukrainy w rokowaniach brzeskich 1918 roku. pol.
22 709-016-022 "Lewa wolna" wobec historii. pol.
23 709-016-023 Planowanie bitwy warszawskiej 1920 pol.
24 709-016-024 Sprawa dowodzenia 1 Dywizją Strzelców Armii generała Hallera. pol.
25 709-016-025 Europa zachodnia a Polska w lecie 1920. pol.
26 709-016-026 Sprawa polska na konferencji międzynarodowej w Spa. pol.
27 709-016-027 Próby współpracy sowiecko-niemieckiej przy zakończeniu I wojny światowej. pol.
28 709-016-028 Stosunek mocarstw zachodnich do sprawy obrony Polski. pol.
29 709-016-029 Sprawa pomocy mocarstw zachodnich na arenie międzynarodowej w 1920 r. pol.
30 709-016-030 Marszałek Piłsudski i premier Grabski wobec wojny na początku lata 1920 r. pol.
31 709-016-031 Obawy przed współpracą Niemiec z Rosją sowiecką w 1920 r. pol.
32 709-016-032 Spuścizna stańczyków krakowskich. pol.
33 709-016-033 Rozkaz nr 19 gen. Sosnkowskiego i kryzys polityki polskiej. pol.
34 709-016-034 Ostatnie wytyczne krajowe w dziedzinie badań dziejów polskiego wysiłku zbrojnego w okresie II wojny światowej. Próba syntezy. pol.
35 709-016-035 Stosunki polsko-sowieckie 1932-1934. pol.
36 709-016-036 Rozwój polityki polskiej w latach 1932-1939. pol.
37 709-016-037 Pakt wschodni jako początek wielkomocarstwowej polityki w Europie. pol.
38 709-016-038 Traktat wersalski i pakt wschodni. pol.
39 709-016-039 Na marginesie rokowań polsko-sowieckich w lipcu 1941. pol.
40 709-016-040 Europa południowo-wschodnia u schyłku 1918 r. pol, fr.
41 709-016-041 Józef Piłsudski. Korespondencja, 1914 - 1917, red. Stanisław Biegański, Andrzej Suchcitz. Egzemplarz korektorski pracy, T. I. pol.
42 709-016-042 Józef Piłsudski. Korespondencja 1914-1917, red. Stanisław Biegański, Andrzej Suchcitz. Egzemplarz korektorski pracy, T. II. pol.
43 709-016-043 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Egzemplarz korektorski rozdziału 2 opracowania. pol.
44 709-016-044 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Egzemplarz korektorski rozdziału 3 opracowania. pol.
45 709-016-045 W 35 rocznicę zwycięstwa polskiego nad Wisłą. Egzemplarz korektorski pracy. pol.
46 709-016-046 Dzieje Polski w latach 1864-1921. Skrypt opracowany dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. pol.
47 709-016-047 Konspekty wykładów Stanisława Biegańskiego wygłoszonych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie dotyczące sprawy polskiej w polityce międzynarodowej i wewnętrznej zaborców w latach 1864-1890. pol.
48 709-016-048 Wykład Stanisława Biegańskiego poświęcony rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r. pol.
49 709-016-049 Konspekt wykładu poświęconego I Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. pol.
50 709-016-050 Wykład Stanisława Biegańskiego poświęcony rocznicy wyprawy kijowskiej 1920 r. pol.
51 709-016-051 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Sprawa wpływów agenturalnych w formacjach polskich I wojny światowej". pol.
52 709-016-052 Konspekt wykładu dotyczący funkcjonowania polskich sił zbrojnych przy armii austriackiej. pol.
53 709-016-053 Wykład Stanisława Biegańskiego wygłoszony w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie poświęcony polityce polskiej w okresie II wojny światowej. pol.
54 709-016-054 Wykład Stanisława Biegańskiego pt. "Dlaczego nie spełniły się nadzieje polskie w II wojnie światowej?" wygłoszony na 9 sierpnia 1964 na akademii legionowej w Londynie. pol.
55 709-016-055 Wykład Stanisława Biegańskiego pt. "Plany działań wojennych Polski i Rosji Sowieckiej na przełomie 1918/1919". pol.
56 709-016-056 Wykład Stanisława Biegańskiego dotyczący wkładu środowiska lwowskiego w prace nad konstytucją kwietniową. pol.
57 709-016-057 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Polityczne i wojskowe przygotowania Polski przed II wojną światową". pol.
58 709-016-058 Wykłady Stanisława Biegańskiego poświęcone historii i roli Solidarności w Polsce i na świecie. pol.
59 709-016-059 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Historiografia wojskowa w kraju". pol.
60 709-016-060 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego pt. "Historiografia najnowszych dziejów Polski". pol.
61 709-016-061 Konspekt wykładu Stanisława Biegańskiego poświęcony zbieraniu i opracowywaniu relacji. pol.
62 709-016-062 Wykład Stanisława Biegańskiego pt. "Zasady ideowe i polityka korpusów wschodnich". pol.
63 709-016-063 Przemówienie Stanisława Biegańskiego w sprawie organizacji naczelnych władz wojskowych w 1926 roku. pol.
64 709-016-064 Przemówienie Stanisława Biegańskiego podczas inuguracji wydawnictwa Józef Piłsudski. Korespondencja 1914-1917. pol.
65 709-016-065 Przemówienie Stanisława Biegańskiego z okazji wręczenia Instytutowi Józefa Piłsudskiego w Londynie nagrody Stowarzyszenia Polskich Kombatantów za wydanie korespondencji Józefa Piłsudskiego. pol.
66 709-016-066 Przemówienie Stanisława Biegańskiego poświęcone generałowi Marianowi Kukielowi oraz nekrologi Wincentego Bąkiewicza, Theodora F. Domaradzkiego, Jana Emisarskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Alexandra D. Peackocka, Mieczysława Szumskiego i Józefa Werobeja. pol.
67 709-016-067 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu podpułkownika dyplomowanego Aleksandra Klotza pt. "O działaniach grupy Mozyrz". pol.
68 709-016-068 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu Kajetana Morawskiego pt. "Polityka zagraniczna Polski odrodzonej". pol.
69 709-016-069 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Wenzela Jakscha pt. "Europa weg nach Potsdam". pol.
70 709-016-070 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki "Polskie Siły Zbrojne na Obczyźnie" i dyskusja dotycząca referatu generała Kazimierza Glabisza. pol.
71 709-016-071 Ocena artykułów Adolfa Juzwenki, w tym również książki "Polska a "biała" Rosja" pol.
72 709-016-072 Uwagi Stanisława Biegańskiego do wstępu książki Józefa Piłsudskiego "Rok 1920". pol.
73 709-016-073 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu gen Kazimierza Sosnkowskiego w sprawie udziału Francuskiej Misji Wojskowej podczas bitwy warszawskiej. pol.
74 709-016-074 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki pt. "Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich". pol.
75 709-016-075 Uwagi Stanisława Biegańskiego do ksiązki Hansa Roosa pt. "Geschichte der Polnischen Nation 1916 - 1960". pol.
76 709-016-076 Uwagi Stanisława Biegańskiego do pracy majora W. G. F. Jacksona pt. "Im mniejsze stały się nasze siły tym trudniej utrzymać jest samoistną równowagę". pol.
77 709-016-077 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułów i książek opublikowanych przez profesora Henryka Jabłońskiego. pol.
78 709-016-078 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Mariana Kukiela pt. "Dzieje Polski porozbiorowej 1795 - 1921". pol.
79 709-016-079 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Zdzisława Musialika pt. "General Maxime Weygand and the battle of the Vistula 1920". pol., ang.
80 709-016-080 Uwagi Stanisława Biegańskiego do artykułu Williama Millinshipa pt. "Polish victory". pol.
81 709-016-081 Uwagi Stanisława Biegańskiego do książki Zbigniewa Załuckiego pt. "Nie tędy droga". pol.
82 709-016-082 Uwagi Stanisława Biegańskiego do pracy zbiorowej pt. "Działania 2 Korpusu we Włoszech". pol.
83 709-016-083 Uwagi Stanisława Biegańskiego do biografii Tadeusza Kutrzeby autorstwa Stanisława Żochowskiego. pol.
84 709-016-084 Wypisy z periodyków archiwalnych, prac naukowych poświęcone powstaniu styczniowemu 1863 r. pol.
85 709-016-085 Wypisy, uwagi oraz kopie korespondencji Józefa Piłsudskiego z lat 1895 - 1929 pol.
86 709-016-086 Uwagi Stanisława Biegańskiego do analizy działalności generała Maxime Weyganda w Polsce. pol.
87 709-016-087 Notatki i wypisy Stanisława Biegańskiego związane z historią wojskowości polskiej od czasów średniowiecznych do II wojny światowej. pol.
88 709-016-088 Notatki oraz kserokopie artykułów i dokumentów dotyczących walk o Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918-1919. pol.
89 709-016-089 Wypisy, notatki, wyciągi dotyczące dziejów Polski w latach 1914-1920. pol.
90 709-016-090 Notatki, kserokopie, wyciągi, wypisy poświęcone politycznej i wojskowej działalności Józefa Piłsudskiego w latach 1901-1920. pol.
91 709-016-091 Notatki Stanisława Biegańskiego poświęcone działalności krakowskich stańczyków. pol.
92 709-016-092 Bibliografia, odpisy materiałów dotyczące polskiej siły zbrojnej w latach 1914-1918. pol.
93 709-016-093 Kopie Biuletynu Centralnego Komitetu Narodowego. pol.
94 709-016-094 Kopie Komunikatu Informacyjnego POW w Lublinie. pol.
95 709-016-095 Kopie Komunikatu Informacyjnego POW. pol.
96 709-016-096 Wyciągi i streszczenia dotyczące dziejów Europy w latach 1908-1920. pol.
97 709-016-097 Notatki dotyczące dziejów II wojny światowej. pol.
98 709-016-098 Notatki Stanisława Biegańskiego i materiały dotyczące akt Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa. pol.
99 709-016-099 Notatki, kopie i wykazy dotyczące materiałów Poselstwa RP w Waszyngtonie zdeponowanych w Instytucie Hoovera w Stamford. pol.
100 709-016-100 Wykazy bibliografii i notatki dotyczące porozbiorowych dziejów Polski. pol.
101 709-016-101 Notatki dotyczące stanów liczebnych wojsk polskich i ich działalności w wojnie 1920 roku. pol.
102 709-016-102 Notatki związane z wojną francusko-pruską. pol, fr.
103 709-016-103 Notatki i artykuły dotyczące metodologii historii współczesnej. pol.
104 709-016-104 Wypisy, notatki, kopie artykułów naukowych dotyczące historii politycznej i wojskowej Polski w latach 1922 - 1938. pol.
105 709-016-105 Listy z Londynu, T. I. pol.
106 709-016-106 Listy z Londynu T. II. pol.
107 709-016-107 Wycinki prasowe z Trybuny Ludu dotyczące krajowych zagadnień historycznych. pol.
108 709-016-108 Komunikaty Radia Warszawa dotyczące problematyki historycznej. pol.
109 709-016-109 Działalność Stanisława Biegańskiego w pracach Instytutu Sikorskiego w Londynie, Polskiego Tiwarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, Związku Legionistów Polskich w Anglii, Związku Sybiraków na emigracji i Kapitule Orderu Odrodzenia Polski. pol.
110 709-016-110 Działalność Stanisława Biegańskiego w Instytucie Piłsudskiego w Londynie. Protokoły z zebrań Zarządu i Rady Instytutu, instrukcje dotyczące archiwum instytutu. pol.
111 709-016-111 Działalność Stanisława Biegańskiego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie. Sprawy dotyczące wspóółpracy z Instytutem w Nowym Jorku w związku z pracami nad czasopismem "Niepodległość". pol.
112 709-016-112 Udział Stanisława Biegańskiego w pracach Wydziału Studiów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Sprawy dotyczące przygotowania komunikatów Instytutu i opracowań naukowych. pol.
113 709-016-113 Udział Stanisława Biegańskiego w Towarzystwie Wiedzy Wojskowej. Raporty kasowe, materiały dotyczące przygotowania opracowań. pol., ang.
114 709-016-114 Udział Stanisława Biegańskiego w Towarzystwie Wiedzy Wojskowej. Rozliczenia dotyczące druku i sprzedaży książki "Działania 2 Korpusu", T. II. pol., ang.
115 709-016-115 Udział Stanisława Biegańskiego w pracach Komisji Historycznej 2 Korpusu. Materiały dotyczące prac nad historią 2 Korpusu, uwagi do zgromadzonych materiałów. pol., ang.
116 709-016-116 Materiały organizacyjne, wystąpienia w tym również Stanisława Biegańskiego z I Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej. pol., ang.
117 709-016-117 Materiały organizacyjne, wystąpienia w tym również Stanisława Biegańskiego z II Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie. pol.
118 709-016-118 Sympozjum dotyczące ruchu oporu we Francji. Materiały organizacyjne, korespondencja i kserokopie dotyczące działalności Leona Śliwińskiego. pol, ang, fr.
119 709-016-119 Notatki Stanisława Biegańskiego z zebrań naukowych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. pol.
120 709-016-120 Praca doktorska Stanisława Żochowskiego pt. "Generał dywizji Stanisław Fiszer" przekazana do recenzji Stanisławowi Biegańskiemu. pol.
121 709-016-121 Ocena pracy Leona Tadeusza Tomaszewskiego pt. "Zajęcie Kijowa I faza". pol.
122 709-016-122 Uwagi do relacji Władysława Józefa Zalewskiego oraz Bronisława Dzikiewicza. pol.
123 709-016-123 Uwagi do studium Zygmunta Musialika pt. "Wojna polsko-bolszewicka". pol.
124 709-016-124 Uwagi do studium Grzegorza Protalińskiego pt. "Bitwa pod Zamościem". pol.
125 709-016-125 Opinia dotycząca ksiązki Władysława Pobóg Malinowskiego pt. "Historia Polityczna Polski". pol.
126 709-016-126 Opinia o pracy Leszka Brzozy pt. "Działalność Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952-1956". pol.
127 709-016-127 Opinie na temat polskich artykułów naukowych i prac opublikowanych w Anglii. pol.
128 709-016-128 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z adresatem nieznanym, pol.
129 709-016-129 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Andersem. pol.
130 709-016-130 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Army Records Centre. pol.
131 709-016-131 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z redakcją Bellony. pol.
132 709-016-132 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Bielatowiczem. pol.
133 709-016-133 List Bronisława Biegańskiego. pol.
134 709-016-134 List Franciszka Bizowskiego. pol.
135 709-016-135 Korespondencja Stanisława Bóbr-Tylingo do Stanisława Biegańskiego. pol.
136 709-016-136 List Mariana Bolesławicza. pol.
137 709-016-137 List Maksymiliana Boćka. pol.
138 709-016-138 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Zbigniewem Borkiewiczem. pol.
139 709-016-139 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Bortnowskim. pol.
140 709-016-140 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Mieczysławem Borutą Spiechowiczem. pol.
141 709-016-141 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Peterem Brockiem. pol.
142 709-016-142 List Stanisława Biegańskiego do Bohdana Brodzińskiego. pol.
143 709-016-143 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jackiem Brollem. pol.
144 709-016-144 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Broszkiewiczem. pol.
145 709-016-145 Korespondencja Stanisawa Biegańskiego z Leszkiem Brzozą. pol.
146 709-016-146 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Henrykiem Bułhakiem. pol.
147 709-016-147 Korespondencja Michała Budnego. pol.
148 709-016-148 List Józefa Bujnowskiego. pol.
149 709-016-149 List Alice Catherine Carls. pol.
150 709-016-150 Listy Heleny Hocianowiczowej. pol.
151 709-016-151 List Bronisława Chrostowskiego. pol.
152 709-016-152 List do Antoniego Chruściela. pol.
153 709-016-153 Konspekt listu do Anny Cienciały. pol.
154 709-016-154 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Olgierdem Cumftem. pol.
155 709-016-155 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Konstantym Czechowiczem. pol.
156 709-016-156 Listy Janusza Ciska. pol.
157 709-016-157 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wiktorią Czabak. pol.
158 709-016-158 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Witoldem Czerwińskim. pol.
159 709-016-159 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Czumą. pol.
160 709-016-160 List J. Czwordona. pol.
161 709-016-161 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marią Danilewicz-Zielińską. pol.
162 709-016-162 List Normana Daviesa. pol.
163 709-016-163 Listy Stanisława Dąbrowskiego. pol.
164 709-016-164 List Ryszarda Dębińskiego. pol.
165 709-016-165 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Franciszkiem Dindorfem-Ankowiczem. pol.
166 709-016-166 List Stanisława Biegańskiego do Theodora Domaradzkiego. pol.
167 709-016-167 Listy Ignacego Junoszy Drewnowskiego. pol.
168 709-016-168 List Bernarda Drzyzgi. pol.
169 709-016-169 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Pauliną Dudzińską. pol.
170 709-016-170 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Krzysztofem Duninem-Wąsowiczem i Janiną Dunin-Wąsowicz. pol.
171 709-016-171 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z A. Dygasińskim. pol.
172 709-016-172 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Dzieduszyckim. pol.
173 709-016-173 Listy Mariana Kamila Dziewanowskiego do Stanisława Biegańskiego. pol.
174 709-016-174 Korespondencja Jana Frylinga ze Stanisławem Biegańskim. pol.
175 709-016-175 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Felsztynem. pol.
176 709-016-176 List Grupy Studiów Dziejowych Emigracji Polskiej. pol.
177 709-016-177 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem Gella. pol.
178 709-016-178 List Jędrzeja Giertycha. pol.
179 709-016-179 Korespondencja Stanisawa Biegańskiego z Mieczysławem Gębarowiczem. pol.
180 709-016-180 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jerzym Giedroyciem. pol.
181 709-016-181 Listy Jerzego Halamskiego. pol.
182 709-016-182 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marianem Helmem. pol.
183 709-016-183 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z I. Hoefeldem. pol.
184 709-016-184 korespondencja Stanisława Biegańskiego z Alfredem Holińskim. pol.
185 709-016-185 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Włodzimierzem Horodyskim. pol.
186 709-016-186 List Stanisława Biegańskiego do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. pol.
187 709-016-187 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. pol.
188 709-016-188 List Stanisława Biegańskiego do Antoniego Jakubowskiego. pol.
189 709-016-189 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marianem Janiakiem. pol.
190 709-016-190 List do Ryszarda Janowskiego. pol.
191 709-016-191 List Zygmunta Jardela. pol.
192 709-016-192 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Józefem Jasnowskim. pol.
193 709-016-193 List Teresy Jeśmanowej. pol.
194 709-016-194 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wacławem Jędrzejewiczem. pol.
195 709-016-195 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Jelentą. pol.
196 709-016-196 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Bohdanem Olgierdem Jeżewskim. pol.
197 709-016-197 List Rhodi Jeffreysa-Jonesa. ang.
198 709-016-198 List W. Juchnowicza. pol.
199 709-016-199 List Stanisława Biegańskiego doDariusza Jurkiewicza. pol.
200 709-016-200 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Adolfem Juzwenko. pol.
201 709-016-201 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. Kaczmarczykową. pol.
202 709-016-202 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Kamilem Kantakiem. pol.
203 709-016-203 Listy Lecha Kanteckiego do Stanisława Biegańskiego. pol.
204 709-016-204 List F. Karbownika do Stanisława Biegańskiego. pol.
205 709-016-205 Listy A. Karuzina do Stanisława Biegańskiego. pol.
206 709-016-206 Korespondencja Zbigniewa i Józefa Klink ze Stanisławem Biegańskim. pol.
207 709-016-207 Listy K. Klochowicza do Stanisława Biegańskiego. pol.
208 709-016-208 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Leonem Koczy. pol.
209 709-016-209 Karta pocztowa K. Koledy. pol.
210 709-016-210 List Stefana Korbońskiego. pol.
211 709-016-211 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Edwardem Kostką. pol.
212 709-016-212 List S. Kostrzewskiego. pol.
213 709-016-213 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Włodzimierzem Kowalskim. pol.
214 709-016-214 List Z. S. Kowalskiego. pol.
215 709-016-215 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Niną Kozłowską. pol.
216 709-016-216 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Kornelem Krzeczunowiczem. pol.
217 709-016-217 Nekrolog Aleksandra Kwalkowskiego przesłany Stanisławowi Biegańskiemu przez rodzinę. fr.
218 709-016-218 Listy Arkadiusza Kulaszewskiego. pol.
219 709-016-219 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Arkadiuszem Kulaszewskim. pol.
220 709-016-220 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Marianem Kukielem. pol.
221 709-016-221 List Wincentego Kurka. pol.
222 709-016-222 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Pawłem Kuśnierzem. pol.
223 709-016-223 Listy Andrzeja Kwiatkowskiego. pol.
224 709-016-224 Korespondencja Karoliny Lanckorońskiej ze Stanisławem Biegańskim. pol.
225 709-016-225 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Haraldem Lauenem. pol.
226 709-016-226 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jerzym Lerskim. pol.
227 709-016-227 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z H. Lergetporterem. pol.
228 709-016-228 List S. Leśniarskiego. pol.
229 709-016-229 List Franciszka Liberta. pol.
230 709-016-230 List Stefana Lubomirskiego. pol.
231 709-016-231 List Bronisława Łokaja. pol.
232 709-016-232 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Gustawem Łowczowskim. pol.
233 709-016-233 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Machalskim. pol.
234 709-016-234 Listy W. Maciejczyka. pol.
235 709-016-235 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Lotharem Maierem. pol, ang, niem
236 709-016-236 List J. J Makarczyńskiego. pol.
237 709-016-237 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Tadeuszem Malinowskim. pol.
238 709-016-238 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wernerem Markertem. niem.
239 709-016-239 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Józefem Mateckim. pol.
240 709-016-240 List Z. Matrasia. pol.
241 709-016-241 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. Matyszczykiem. pol.
242 709-016-242 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stefanem Mayerem. pol.
243 709-016-243 Zaświadczenie Stanisława Biegańskiego przesłane Józefowi Malczykowi. pol.
244 709-016-244 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z W. Malewem. pol.
245 709-016-245 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Maciejem Matwijówem. pol.
246 709-016-246 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Metanomskim. pol.
247 709-016-247 Korespondencja Stanisawa Biegaskiego z Walerianem Meysztowiczem. pol.
248 709-016-248 List Józefy Mękarskiej. pol.
249 709-016-249 Koresponcja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Michniewiczem. pol.
250 709-016-250 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Bogusławem Miedzińskim. pol.
251 709-016-251 List Henryka Miedzińskiego. pol.
252 709-016-252 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Mierzanowskim. pol.
253 709-016-253 List W. Milewskiego. pol.
254 709-016-254 List Mieczysława Młotka. pol.
255 709-016-255 Listy Leszka Moczulskiego. pol.
256 709-016-256 List Jana Moszczyńskiego. pol.
257 709-016-257 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Zdzisławem Musialikiem i Wandą Musialik. pol.
258 709-016-258 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Walterem Nardini. pol.
259 709-016-259 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Neugebauerem. pol.
260 709-016-260 List Jana Nowaka. pol.
261 709-016-261 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Nicieją. pol.
262 709-016-262 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Adamem Ogrodnikiem. pol.
263 709-016-263 List Heleny Okulicz. pol.
264 709-016-264 Korespondencja Tadeusza Olszewskiego ze Stanisławem Biegańskim. pol.
265 709-016-265 List Heleny Opila pol.
266 709-016-266 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Ostrowskim. pol.
267 709-016-267 List Stanisława Olszewskiego. pol.
268 709-016-268 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Reginą Oppman. pol.
269 709-016-269 List Edmunda Oppmana. pol.
270 709-016-270 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wilhelmem Orlik Ruckemanem. pol.
271 709-016-271 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Ost-Akademie w Luneburgu. niem.
272 709-016-272 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Ostrowskim. pol.
273 709-016-273 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. R. Ostrowskim. pol.
274 709-016-274 List z Parafi Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. pol.
275 709-016-275 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z H. Paszkiewicz. pol.
276 709-016-276 List A. Pawłowskiego. pol.
277 709-016-277 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem i Clarą Peacock. ang.
278 709-016-278 List do Wandy Pełczyńskiej. pol.
279 709-016-279 List do Aleksandry Piłsudskiej. pol.
280 709-016-280 List Wandy Piłsudskiej. pol.
281 709-016-281 List Józefa Pleśniarskiego. pol.
282 709-016-282 korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Pobóg-Malinowskim. pol.
283 709-016-283 List F. Pokornego. pol.
284 709-016-284 List Polskiego Towarzystwa Historycznego. pol.
285 709-016-285 List N. Radlińskiego. pol.
286 709-016-286 List A. Radomyskiej. pol.
287 709-016-287 List Anieli Raczyńskiej. pol.
288 709-016-288 List Kazimierza Roupperta. pol.
289 709-016-289 List Kamili Remiszewskiej. pol.
290 709-016-290 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Katarzyną Remer. pol.
291 709-016-291 List Wiktora Romanow Głowackiego. pol.
292 709-016-292 Korespondencja Stanisłąwa Biegańskiego z Janem Rozwadowskim. pol.
293 709-016-293 Podziękowanie M. Różyckiej. ang.
294 709-016-294 List Mariana Różyckiego. pol.
295 709-016-295 List Krystyny Rudnickiej. pol.
296 709-016-296 List Kazimierza Sabbata. pol., ang.
297 709-016-297 Korespondencja Stanisława Biegasńkiego z Edwardem Siemkiem. pol.
298 709-016-298 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem Sikorskim. pol.
299 709-016-299 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Skibą. pol., ang.
300 709-016-300 List Józefa Słomczyńskiego. pol.
301 709-016-301 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z S. Srokowskim. pol.
302 709-016-302 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Juliuszem i Marianem Stachiewiczami. pol.
303 709-016-303 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Zenonem Starkiewiczem. pol.
304 709-016-304 List do P. Staweckiego. pol.
305 709-016-305 List Olgierda Stepana. pol.
306 709-016-306 List Jadwigi Strzelczyk. pol.
307 709-016-307 List Kazimierza Stolińskiego.
308 709-016-308 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Kanadzie. pol.
309 709-016-309 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Andrzejem Suchcitzem. pol.
310 709-016-310 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Szczepanowskim. pol., ang.
311 709-016-311 List Władysława Szczepańskiego. pol.
312 709-016-312 List Krystyny Szotarskiej. pol.
313 709-016-313 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Aleksandrem Szkutą. pol.
314 709-016-314 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Mieczysławem Szumańskim. pol.
315 709-016-315 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Francisem Szychem. pol.
316 709-016-316 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Olgierdem Terleckim. pol.
317 709-016-317 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z J. A. Teslarem. pol.
318 709-016-318 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Leonem Tomaszewskim. pol.
319 709-016-319 List J. Tomaszewskiego. pol.
320 709-016-320 List Bohdana Urbankowskiego. pol.
321 709-016-321 List Stanisawa Vincenza. pol.
322 709-016-322 List do Tadeusza de Virion. pol.
323 709-016-323 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Haliną Wiśniewską. pol.
324 709-016-324 List Zygmunta Wieliczki. pol.
325 709-016-325 List z tygodnika "Wiadomości". pol.
326 709-016-326 List Mariana Welka. pol.
327 709-016-327 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Józefem Warszawskim. pol.
328 709-016-328 List Leszka Wiśniewskiego. pol.
329 709-016-329 List Jarosława Waniorka. pol.
330 709-016-330 Odpis listu Mariana Welka. pol.
331 709-016-331 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Antonim Wierzbickim. pol.
332 709-016-332 List Alojzego Wessela. pol.
333 709-016-333 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Janem Woźniakiem. pol.
334 709-016-334 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Richardem Woytakiem. pol.
335 709-016-335 List Ireny Wrońskiej. pol.
336 709-016-336 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Mieczysławem Wrzecianem. pol.
337 709-016-337 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Redakcją "Zeszytów Historycznych". pol.
338 709-016-338 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Zakrzewskim. pol.
339 709-016-339 List Juliusza Załęskiego. pol.
340 709-016-340 List Jana Zawodnego. pol.
341 709-016-341 korespondencja Stanisława Biegańskiego z Wacławem Zagórskim. pol.
342 709-016-342 List Alfreda Zająca. pol.
343 709-016-343 List do Jadwigi Zielińskiej. pol.
344 709-016-344 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Jerzym Janem Zalewskim. pol.
345 709-016-345 List Związku Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. pol.
346 709-016-346 Korespondencja Stanisława Biegańskiego z Władysławem Żeleńskim. pol.
347 709-016-347 Korespondencja Stanisława Biegańskiego ze Stanisławem Żochowskim. pol.
348 709-016-348 List Bronisława Żukowskiego. pol.
349 709-016-349 Rękopis relacji Antoniego Chruściela dotyczący jego udziału w akcji "Burza". pol.
350 709-016-350 Opracowanie generała Gustawa Łowczowskiego pt. "Rada wojenna w Bolimowie 8-10 sierpnia 1831" oraz wypisy z Monumenta Poloniae Vaticana. pol.
351 709-016-351 Józef Piłsudski, The year 1920. Egzemplarz korektorski Franciszka Bauera Czarneckiego. ang.
352 709-016-352 Materiały Jana Korzenia dotyczące stosunków polsko-niemieckich oraz Lwowa i Galicji Wschodniej. pol.
353 709-016-353 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowane przez płk. dypl. Gustawa Łowczowskiego, T. I. pol.
354 709-016-354 Dzieje 3 Dywizji Strzelców Karpackich opracowane przez płk dypl Gustawa Łowczowskiego, T. II. pol.
355 709-016-355 Opracowanie Jana Rzepeckiego pt. "Legion Wschodni 1914". pol.
356 709-016-356 Opracowania poświęcone kampanii wrześniowej 1939 r. pol.
357 709-016-357 Materiały Zygmunta Wieliczka dotyczące powstań wielkopolskich i działalności polonii w Brazylii. Notatki, T. I. pol.
358 709-016-358 Materiały Zygmunta Wieliczka dotyczące powstania wielkopolskiego. Wyciągi, wycinki, prasowe, T. II. pol.
359 709-016-359 Materiały Zygmunta Wieliczka. Uwagi i uzupełnienia do historiografii powstania wielkopolskiego 1918-1919, T. III pol.
360 709-016-360 Materiały Zygmunta Wieliczka. Opracowanie nieznanego autora pt. "Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu wielkopolskim 1918-1919", T. IV. pol.
361 709-016-361 Materiały Zygmunta Wieliczka dotyczące udziału polonii brazylijskiej w II wojnie światowej, T. V. pol.
362 709-016-362 Materiały Zygmunta Wieliczka. Działalność polonii brazylijskiej w latach 1910-1947. pol.
363 709-016-363 Broszury i materiały Związku Żołnierzy na Emigracji. pol.
364 709-016-364 Biuletyn Towarzystwa Polskiego na Emigracji im.Józefa Piłsudskiego. pol.